Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 25-05-2018:
RJVIEW, gevestigd aan Bitterstraat 76G, 8011 XM  Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken.
RJVIEW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
RJVIEW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het beantwoorden van vragen van klanten
Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie

Geautomatiseerde besluitvorming.
RJVIEW  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerporgramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RJVIEW) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
RJVIEW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden.
RJVIEW  verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijk verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
RJVIEW  gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies (Google Analytics) die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursintstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te  corrigeren of  te  verwijderen. Daarnaast  heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RJVIEW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rjview.nl.

Om  er  zeker  van te zijn  dat  het  verzoek     tot  inzage  door  u  is  gedaan, vragen  wij  u  een  kopie  van  uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart:
Pasfoto
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
Paspoortnummer
Burgerservicenummer (BSN)
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
RJVIEW  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op met RJVIEW.

Contactgegevens:
RJVIEW
Bitterstraat 76G
8011 XM Zwolle
E-mail: info@rjview.nl
Tel.nr.: 06-38767107

Wijzigingen in deze privacyverklaring.
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijziging op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.