Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze website is de uiterste zorg besteed. De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Op grond van deze informatie dienen geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

De veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie kunnen leiden tot vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden in de op deze website verstrekte informatie.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid toepassen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan RJVIEW niet garanderen dat de hierin opgenomen informatie compleet, actueel en/of accuraat is. RJVIEW aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van RJVIEW sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden die via hyperlinks op deze website kunnen worden bereikt, worden niet door RVJIEW gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. RJVIEW aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van RJVIEW.

E-mail:
De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan, en derhalve uitsluitend bestemd voor, de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst en wordt verzocht het bericht onmiddellijk te verwijderen. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de bedoelde geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op in dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording (en) door ons geen accountantscontrole toegepast.

The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and solely intended for the intended addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt and is requested to delete this message immediately. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the intended addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party. We cannot held responsible for the correct delivery or timely receipt of our e-mail messages. Unless expressly otherwise indicated we have not audited the account(s) in this message or in any enclosure.

RJVIEW (kvk nr. 08173097)